ENFÒMASYON - PWOGRAM REYINIFIKASYON FAMILYAL

KISA PWOGRAM SA YE?
Pwogram reyinifikasyon familyal la, se yon pwogram Leta chilyen mete sou pye ki kòmanse 2 jiyè 2018 la. Se yon pwogram kap pèmet sitwayen ayisyen kap viv Chili- ki gen rezidans - fè fanmi pwòch yo ki Ayiti benefisye yon viza tanporè (viza imanitè) pou vin viv avèk yo isit nan peyi Chili.
Leta peyi Chili jere pwogram sa ak kolaborasyon biwo OIM nan peyi Chili ak biwo OIM nan peyi Dayiti.
KIYÈS MOUN KI KA PATISIPE NAN PWOGRAM SA?
Moun ki ka patisipe nan pwogram sa, se moun ki marye, moun kap viv ansanm ki pa marye men ki gen pitit, timoun ki gen pi piti pase 18 an (Minè), pitit kap etidye ki pa gen plis ke 24 an.
MEN KI ENFÒMASYON OU DWE KONNEN SIW ENTÈRESE AK PWOGRAM SA A:
1.- Demann viza reyinifikasyon familyal.
Pou demann sa fèt, ayisyen kap viv Chili a, ki gen rezidans isit Chili, dwe fè yon lèt ki pase kay Notè men model la Model. Ayisyen sa a, ka fè demann reyinifikasyon familyal la pou mari, pou madanm, pou timoun ki gen pi piti pase 18 an (Minè), pitit kap etidye ki gen ant 18 ak 24 an.
2.-Prèv ki montre moun ki mande viza reyinifikasyon familyal la gen rezidans Chili.
Ayisyen kap viv Chili a, dwe bay prèv ke li rezide nan peyi Chili. Li ka montre sa ak dokiman Depatman Extranjeria Ministè Enteryè peyi Chili ba li a. Dokiman wap bezwen yose yon paspò ki gen viza rezidans tanporè a, ki gen pou pi piti sis (6) mwa depi paspò a fèt, oswa yon Sètifika ki diw gen rezidans pèmanan. Nan tou lè de ka yo, kat idantite pou etranje ou genyen an dwe a jou, li pa dwe espire. Dokiman sa yo dwe pase kay Notè epi dwe fè pati demann viza a.
3.- Prèv ki montre ou se fanmi moun ki mande viza reyinifikasyon familyal la ki rezide Chili a.
Moun ki Ayiti a dwe bay prèv ki montre li se fanmi moun ki Chili a, ki mande viza reyinifikasyon familyal la. Ou kapab montre relasyonw ak moun nan ak yon Sètifika maryaj, oswa Batistè pitit fi/oswa pitit gason ki sòti nan BIWO LETA AYISYEN ki gen otorite pou sa (Direksyon Jeneral Achiv Nasyonal). Dokiman sa yo dwe legalize nan Ministè Lajistis ak nan Ministè Afè Etranjè peyi Dayiti. Dokiman sa yo dwe gen pou pi piti 90 jou depi yo fèt, sòti depi jou yo te legalize nan Ministè Afè Etranjè peyi Dayiti a.
4.-Dokiman fanmi moun kap mande viza a.
Moun ki Ayiti a dwe gen yon paspò ki valab pou pi piti venn kat (24) mwa.
5. -Kazye Jidisyè.
Moun ki Ayiti a, ki majè (ki gen plis pase 18 an) dwe remèt yon Sètifika Kazye Jidisyè ki sòti nan Direksyon Santral Lapolis Jidisyè, ki legalize nan Ministè Afè Etranjè peyi Dayiti.
6.-Sètifika Medikal.
Moun ki Ayiti kap mande viza a dwe remèt yon Sètifika Medikal ki konfime li pa gen maladi enfeksyon oswa kontajye. Sètifika sa dwe legalize nan Ministè Sante Piblik ak Ministè Afè Etranjè peyi Dayiti.
7.- Pri viza reyinifikasyon familyal la
Leta peyi Chili fikse pri viza sa a: US$ 25(Vennseng dola ameriken). Apre kòb sa, OIM kapab mandew yon lòt kòb pou sèvis sa a.
8.-Viza reyinifikasyon familyal pou ayisyen ki gen rezidans Chili a, se sèl Otorite Konsila peyi Chili nan peyi Dayiti ki kapab bay li (al gade site sa a https://haiti.iom.int/cavc/ht

LE REGROUPEMENT FAMILIAL

Coût du visa de Regroupement de Famille. Conformément au Cadre des Visas2018 en vigueur (VISRETI/VISREDE), le coût de ce visa sera de US$ 25 (vingt-cinq dollars). Pour les personnes de plus de 16 ans, un VISRETI sera émis et pour ceux qui ont moins de 16 ans, un VISREDE. En plus de cette somme, il faudra prévoir un montant additionnel qui sera prélevé par l’OIM. Ce montant correspondra aux frais de services sollicités par les demandeurs de visa.
Demande du Visa de Regroupement de Famille. Cette demande exige une "Lettre de Demande de Réunification de Familiale" notariale de la part du ressortissant haïtien (modèle disponible ci-après: Modèle) ayant résidence au Chili, pour son conjoint, sa compagne/son compagnon (AUC au Chili), enfants mineurs et enfants majeurs entre 18 et 24 ans qui devront certifier leurs études.
Accréditation de la Résidence au Chili du demandeur de Visa de Réunification de Familiale. Le résident ressortissant haïtien qui réside au Chili devra certifier sa condition de résident avec les documents émis par le Département d`Immigration du Ministère de l`Intérieur et Sécurité Publique (DEM). La documentation exigée c`est le cachet de la résidence temporaire appliqué sur le passeport, ayant une validité de 6 mois minimum ou le certificat de séjour définitif. Dans les deux cas, la carte d`identité pour étrangers doit être valide. Cette documentation devra être certifiée auprès d`un Notaire et devra s`ajouter à la demande.
Accréditation du lien Familial avec le résident au Chili. L`accréditation du lien familial devra se réaliser par un certificat de mariage et/ou de naissance du fils ou de la fille, émis par l`autorité correspondante en Haïti (Archives Nationaux). Les documents devront être légalisés par les Ministères de la Justice et des Affaires Étrangères d`Haïti. Ces documents devront avoir une validité d`au moins 90 jours, à partir de la date de légalisation effectuée par le Ministère des Affaires Étrangères d`Haïti.
Documentation de la famille du demandeur. Les personnes devront avoir un passeport valide d`au moins vingt-quatre (24) mois.
Casier judiciaire. Les personnes majeures (plus de 18 ans) devront présenter un Certificat de leur Casier Judiciaire émis par la Direction Centrale de la Police Judiciaire, légalisé par le Ministère des Affaires Étrangères d`Haïti.
Certificat de santé. Les demandeurs de visa devront présenter un certificat de santé qui confirme qu`ils n`ont pas de maladies infectieuses ou contagieuses. Ce certificat devra être légalisé auprès du Ministère de la Santé et celui des Affaires Étrangères d`Haïti.
Le visa de réunification de famille pour des ressortissants haïtiens ayant la résidence au Chili, ne sera émis que par l`Autorité Consulaire du Chili en Haïti. (Voir le site de l’OIM : https://haiti.iom.int/cavc/)