MESAJ ENPÒTAN SOU KAZYE JIDISYÈ

W ap gen plis enfòmasyon jou w al fè anprent lan

– Pa vini san randevou